İzdos - ana sayfa

İzmir İzci ve Doğa Sporcuları

cropped-logo.png

İzmir İzci ve Doğa Sporcuları
Gençlik ve Spor Derneği (İZDOS)
Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1(1) Derneğin Adı: “İzmir İzci ve Doğa Sporcuları Gençlik ve Spor Kulübü Derneğidir.

Derneğin merkezi İzmir’dir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Renkleri ve Arması

(2) Derneğin renkleri; mor ve turkuazdır. Arması; ortasında saat kulesi olan, sağında İzdos, solunda İzmir yazısı bulunan mor-turkuaz-beyaz renkli, daire şeklindedir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2(1) Derneğin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

1-        Dernek, çocuk ve gençlerin dil, din, renk, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, iyi vasıflı, karakterli, yaratıcı, Atatürk ilke ve inkılâplarına uyan, topluma faydalı, saygılı, gerekli disipline sahip, dürüst ve iyi huylu, sorumluluk duygusu gelişmiş, kendisine güvenen, gerekli el becerilerine sahip, vatanına, milletine, kendisine ve başkalarına karşı görevlerinin bilincinde, her türlü bedenini ve zihnini geliştiren sporu yapmayı seven- sevdiren, yardımcı ve yararlı olmaktan zevk duyan, çevre ve doğa bilincinde olan, koruyan ve çevresini bilinçlendirmek için uğraşan, bireysel ve bir grubun içinde uyumlu çalışabilen vatandaşlar yetiştirmek ile bu gençlerin yetişmesinde rol sahibi olacak rehberlerin yetiştirilmesi,

2-        Tüm örgün ve yaygın eğitim kurum ve kuruluşları ile bunların dışında kalan çocuk ve gençlerin izci andı, izci türesi ve izcilik temel prensipleri ışığında yapıcı yaratıcı düşüncelerinin açığa çıkarmak, çağdaş spor anlayışıyla sağlam bünyeli ,temiz ahlaklı, çalışkan, yetenekli  ve başarılı bireylerin yetişmesini sağlamak, izcilik, spor ve gençlik faaliyetleriyle fiziksel ,ruhsal, sosyal ve karakter gelişimlerinin sağlanmasına katkıda bulunmak,

3-        Çocuk ve gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası gençlik, izcilik, spor, doğa sporları, dağcılık, satranç, oryantring, halk oyunları, resim, müzik, bilim, sanat, kültürel ve benzeri eğitim faaliyetleri ile araştırma inceleme ve sosyal proje faaliyetlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak ve bu tür çalışmalar için teorik, pratik eğitim programlarıyla  bu programları uygulayabilecekleri ortamları oluşturmak amacı ile kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

(2) Derneğin faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

1-        Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere çocuklar, gençler ve yetişkinler için çağdaş, bilimsel teknik donanımlı araç ve gereçlerle mevzuatlara uygun şekilde her türlü çalışmayı yapar.

2-        Dernek çocuk ve gençlerin izcilik, gençlik ve spor faaliyetlerine katılmaları için her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliği yapar, ortak programlar hazırlar ve hazırlanan programları uygular.

3-        Dernek, izci ünitelerinin kurulması, grupların oluşması, tescillerinin yapılmasını sağlar. İzciliğin gelişmesi ve yaygınlaşmasına önem verir. İzcilikle ilgili kamp, kurs, seminer, gezi, yürüyüş vb. aktiviteler düzenler. Düzenlenen yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılır.

4-        Dernek ilgili kuruluşların temsilcilikleri ile işbirliği yaparak, yetişkinlere gençlik ve spor alanlarında izci liderliği, gençlik liderliği, antrenorlük gibi, izci çocuk ve gençler için öbekbaşı, obabaşı, ekipbaşı, uzmanlık kurs ve seminerleri açar veya açılmasını sağlar.

5-        Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-        Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-        Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

8-        Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

9-        Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

10-    Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

11-    Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

12-    Dernek yapacağı izcilik,  gençlik ve spor faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası uygulamalarıyla ilgili olarak eğitici, öğretici, tanıtıcı; kitap, dergi, gazete, bülten, afiş,  web sitesi, film, cd gibi yazılı, görsel ve işitsel araçların ve gereçlerin alım, satım, yapım ve dağıtım işlerini yapar.

13-    Dernek faaliyetlerini etkin yapabilmek üzere ve yasalara uygun olmak kaydıyla kamp merkezi, izci evi, izcilik ve spor tesisleri, yaz okulları, pansiyon, etüt merkezi, gençlik merkezi, kütüphane, müze, lokâl gibi benzeri yerleri açabilir, kurabilir. Bunlarla ilgili inşaat yapar, taşınır ve taşınmaz mallar satın alır,satar, bağış kabul eder, üzerinde her türlü ayni hakları tesis edebilir, kiralar, kiraya verebilir, işletebilir.

14-    Dernek konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, söyleşi gibi faaliyetler düzenler veya düzenlenenlere destek verir. Faaliyet alanlarıyla ilgili yurt içinden, yurt dışından uzmanları, eğitmenleri ve bilim insanlarını davet edebilir.

15-    Dernek imkânları çerçevesinde Dünya ve Avrupa izcilik, gençlik ve spor teşkilatlarının programında yer alan faaliyetlere katılır veya temsilci göndebilir.

16-    Dernek izcilik, gençlik, spor, eğitim, bilim, kültür, sanat, folklor, edebiyat, resim, müzik, drama, satranç, ilk yardım, doğal afetler, arama kurtarma, oryantiring, tiyatro, elbecerileri, halkoyunları, fotoğrafçılık, gök bilim, halk bilim, dağcılık, doğa eğitimi ve diğer alanlarda kurs ve seminerler açar veya açılmasını sağlar. Sportif müsabakalar, turnuvalar, izci ve gençlik kampları, yürüyüşler, geziler, konserler, şenlikler, eğlenceler, yarışmalar, anma günleri, kampanyalar, kermesler, sergiler ve fuar organizasyonları yapar. Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak başarı ve teşvik ödülleri verir

17-    Dernek engelli çocuk ve gençlerin izcilik, gençlik ve spor alanlarında faaliyet göstermeleri için özel programların hazırlanmasını sağlar.

18-    Dernek içinde kurulan çalışma grupları, komisyonlar, komiteler ve uzman kişiler tarafından; amaç ve faaliyet konuları üzerinde araştırma, inceleme yapar. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için eğitim programları ile izcilik, gençlik, spor, eğitim, bilim, kültür sanat vb. alanlarda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapar ve yapılan projelere ortak olur.

19-    Dernek acil afetin tanıtılması, eğitiminin yaygınlaştırılması, toplumun bilgilendirilmesi için çalışmalar yapar. Üyelerinden arama kurtarma birliği kurar, eğitimlerini ve donanımlarını sağlar. Afetzedelere ihtiyaç konularında yardım sağlar. Bunlarla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.

20-    Amatör telsiz istasyonu kurar, afet durumlarında destek sağlamak için  çalışmalarda bulunur.

21-    Tarihi, kültürel eserleri, doğayı ve çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre bilincini oluşturmak için çalışmalar yapar, kampanyalar düzenler ve bunlarla ilgili etkinlikler yapar.

22-    Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak ulusal ve uluslararası faaliyetlerde özel ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla her türlü işbirliğinde bulunur, ayni ve nakdî yardım alabilir, ayni ve nakdî yardımda bulunabilir.

23-    Dernek, izcilik, gençlik ve spor alanlarında yapılan faaliyetin mevzuatına uygun olarak sözleşmeli uzman, lider eğitimcisi, antrenör, amatör sporcu, eğitici, sağlık, teknik, idari ve diğer personeli istihdam edebilir.

24-    Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir, çalışma birimleri kurabilir.

25-    Dernek, amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyetleri yapabilir.

26-    Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyebilir veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlayabilir.

27-    Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin edebilir.

28-    Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapabilir.

29-    Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

(3) Dernek, izcilik, sosyal, kültürel, gençlik ve spor alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. Dernek faaliyetlerine 18 yaşından küçükler, veli veya vasilerinden alacakları izin belgeleri ile katılabilirler.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

1-        Asıl Üyelik; Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernekler Kanunu’nun gösterdiği şartlara sahip ve bu tüzük hükümlerine göre derneğe üye olan kişilerdir.

Aylık ve yıllık aidatlarını öder, seçme, seçilme haklarını kullanır, faaliyetlere katılır.

2-        Onursal Üyelik; Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Dernek tesislerinden yararlanırlar, asıl üyesi olmadıkları sürece aidat ödemezler. Dernek genel kurullarına katılırlar, oy kullanamazlar, zorunlu organlara seçilemezler.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üye Olma ve Üyelerin Hakları, Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları

Madde 4(1) Dernek üyeliği aşağıdaki şartlarla gerçekleşir.

1-      Dernekler Kanunu’nda belirtilen şartlara uygun olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak,

2-      İzci liderliği, gençlik ve spor alanlarında ve dernek çalışma birimlerinde sorumluluk alabilmesiyle ilgili olarak geçerli kurs veya yeterli belgeye sahibi olmak,

3-      Derneğe giriş ve yıllık aidatını ödemeyi kabul ediyor olmak,

4-      Dernek üyelik formunu doldurarak yazılı müracaatta bulunmuş olmak,

5-      Yönetim kurulunca üyeliği kabul edilmiş olmak,

Üyelerin hakları, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları

         (2) Üyelerin hakları, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1-      Üyeler eşit haklara, seçme ve seçilme haklarına sahiptir.

2-      Üyeler genel kurul kararlarında ve yönetim kurulu seçimlerinde oy haklarını şahsen kullanırlar.

3-      Üyeler genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarına uymak zorundadırlar.

4-      Üyeler her türlü önerilerini yazılı ve sözlü olarak yönetim kuruluna ve genel kurula yaparlar.

5-      Yıllık aidat borcunu ödemeyenler yönetim kurulu kararından en az otuz gün önce e-posta yoluyla veya yazılı olarak uyarıldıktan sonra yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkartılırlar.

6-      Üyelikten çıkan veya çıkartılan üyeler yükümlü olduğu döneme ait aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

7-      Üyeler dernek tüzüğüne uygun davranmak zorundadırlar.

8-      Üyeler derneğin amacını engelleyici tavır ve davranışta bulunamazlar, dernek adını kullanarak çıkar sağlayıcı iş ve işlemler yapamazlar.

9-      Onursal üyeler genel kurullara katılabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

         Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 5-(1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Hiçbir kimse üyelikte kalmaya zorlanamaz. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

(2) Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

         Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Toplantıda kanun ve tüzüğe uyulmaması halinde toplantıya katılan üyeler otuz gün içinde yargıya başvurabilirler.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

         Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

         Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, izcilik, gençlik ve spor alanlarından hangilerinin tescil edilip, edilmeyeceğine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf ya da işletme kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi ve mal varlığının nereye devredileceğine karar verilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

18-Üye aidatlarının belirlenmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 10(1)Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görev süreleri üç yıldır.

Yönetim kurulu asıl üyeleri seçimi izleyen üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak başkan, genel sekreter, genel sayman, eğitim sekreteri,  örgütlenme sekreteri, basın ve halkla ilişkiler sekreteri ve sosyal etkinlikler sekreterini seçerler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu başkanın daveti üzerine, ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına başkan, başkanın olmadığı durumda genel sekreter, her ikisinin olmadığı durumlarda ise genel sayman başkanlık eder.

Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayanın yönetim kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşenin veya üyelikten ayrılanın yerine oy sırasına göre yedek üye göreve çağrılır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-   Yönetim kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Görevlerini kanunlara, tüzüğe ve genel kurul kararlarına uygun olarak yerine getirir.

2-   Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki verebilir.

3-   Genel kurulda alınan kararları uygular.

4-   Yönetim kurulu gerekli hallerde üyelere ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil yetkisi verir.

5-   Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunar.

6-   Dernek gelir ve giderlerini,  yönetim kurulu kararıyla amaca uygun kullanır.

7-   Bütçenin uygulamasını sağlar, mali ve faaliyet raporunu hazırlar, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar, genel kurula sunar.

8-   Derneğe üye kabulü ile üyelikten çıkanların iş ve işlemlerini yapar.

9-   Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır.

10-    Şube ve temsilcilik açılmasını sağlar, açılan şubelerin denetimini yapar.

11-    Yeni çalışma birimleri açabilir, mevcut birimleri birleştirir veya kapatabilir,

12-    Çalışma birimlerinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdam eder, birim önderi atayabilir ve ücretlerini belirler.

13-    Derneğin parasal konulardaki harcamalarında, üçüncü kişiler nezdinde temsili ile akitlerde yönetim kurulunun en az iki üyesine ortak imzalı temsil yetkisi verir.

14-    Hukuki işler için avukat tutar, davada avukata derneği temsil etmek üzere vekâlet verir veya avukatı azleder.

15-    Dernek faaliyetleri için taşınır ve taşınmaz mal alabilir.

16-    Dernek amacının gerçekleşmesi için kamp merkezi, izci evi, izcilik ve spor tesisleri, yaz okulları, pansiyon, etüt merkezi, gençlik merkezi, kütüphane, müze, lokâl vb. yerler açar, taşınmaz mallar satın alır ya da satar, bina ya da tesis inşa ettirir,  kiralar, işletir veya kiraya verebilir, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirebilir.

17-    Benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, mesleki kuruluşlardan yerel yönetimlerden özel ve tüzel kişilerden, ortak proje yürüttüğü kamu kuruluşlarından maddî yardım alabilir veya yardımda bulunabilir.

18-    Dernek amacı doğrultusunda yayın faaliyetlerinde bulunabilir, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, söyleşi, çalıştay, kongre, konferans, kurs, seminer, toplantı düzenler; kamp,  gezi, yürüyüş, gençlik şöleni,  spor turnuvaları, çeşitli yarışmalar ile sosyal yardım, çevre koruma ve düzenleme, kermes, giyecek, yiyecek temini, diğer sosyal, kültürel faaliyetlerin organizasyonlarını yapar.

19-    İzci ünitelerinin kurulmasını ve yetkili kurumlardan tescil edilmesini sağlar. Mevcut izci ünitelerine destek verir ve izcilikle ilgili etkin faaliyetlerde bulunur.

20-    İzcilik, gençlik ve spor alanlarında faaliyetlerde bulunur, düzenlenen faaliyetlere katılanları ve başarılı olanları ödüllendirir.

21-    Gerekli hallerde izcilerin, gençlerin ve sporcuların, araç, gereç, kıyafet, ulaşım vb. ihtiyaçlarının sağlanmasına destek verir.

22-    İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleriyle yapılacak protokollerle izci evlerinin yönetim, kullanım, bakım, onarım, tadilat, donatım ve benzeri işlerinde ortak çalışmalarda bulunur.

23-    İzcilik, gençlik ve spor alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak komisyonlar kurar, gerekli çalışmaları yapar.

24-    Kutlama komiteleriyle iş birliği yaparak, izcilerin millî bayram ve mahallî kurtuluş günlerine katılmalarını sağlar.

25-    Kâğıt, kitap, ilaç vb. kullanılmış maddeler için değerlendirme kampanyaları düzenler.

26-    İldeki eğitimci lider ve ünite liderlerini, yıl içinde yapılacak toplantılara davet eder.

27-    Derneğin amacı doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için mevzuatlara ve tüzüğe uygun, yetkisi dahilinde her türlü kararı alır ve uygular.

28-    Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenler,  toplandığında genel kurula sunar.

29-    Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapar ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki görevleri yapar.

         Başkan: Başkan, dernek tüzel kişiliğini yönetim kurulu adına temsil eder. Derneğin genel politikalarını anlatmak amacıyla sözlü ve yazılı demeçler verir. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Dernek organları arasında koordinasyonu sağlar. Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için yönetim kurulu üyelerinin, çalışma birimlerinin çalışmalarını ve yapılan faaliyetleri takip eder. Çalışmalarından dolayı yönetim kuruluna karşı sorumludur.

         Genel sekreter: Başkana vekâlet eder. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Alınan kararları karar defterine yazar. Derneğin sekretaryasını yürütür. İdari, mali ve teknik hizmetlerin yürütülmesini sağlar. Dernek merkezinin çalışmalarını yürütür. Yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlar. Tüm çalışma birimlerinin ve kendi çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

         Genel sayman: Derneğin muhasebe işlerini yürütür, dönem içi, dönem sonu geçici ve kesin bilançoyu, gelir ve gider tablosunu, mizanları, mali raporları yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Dernek gelirlerinin toplanmasını, harcamaların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının ilgili mevzuat hükümleri gereğince yürütülmesini, vergi, harç ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar. Başkan veya yönetim kurulu üyelerinden biri ile birlikte dernek adına çift imza ile bankalardan para çeker, para yatırır veya aktarır. Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlar. Dernek hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar. Dernek gelirlerini yedi gün içinde dernek hesabına bankaya yatırır. Kendi ve kendine bağlı birimlerin çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

          Eğitim sekreteri: Derneğin eğitimle ilgili plan ve programlarını yapar. İzcilik, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren çocukların, gençlerin, özürlülerin eğitimleriyle ilgili  plan, program ve projelerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Kamp, kurs, seminer, panel, konferans, sempozyum, açık oturum ve çalıştay yapılmasını; eğitimle ilgili araç gereçlerinin alınmasını; kitap, dergi, görsel, işitsel, dijital yayınların çıkarılmasını sağlar. Kendi ve kendine bağlı birimlerin çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

          Örgütlenme sekreteri: Derneğin örgütlenme politikasını belirler. Dernek üyelerinin kayıt işlemlerini yürütür ve üyelik teşvikini sağlar. İnsan kaynaklarının verimli çalışmasına katkı sağlar. Üyelerin örgütsel bilincini artırıcı çalışmalar yapar. Şubelerin, temsilciliklerin çalışma birimlerinin örgütlenmesini sağlar. Genel kurul toplantısının tam bir düzen içerisinde yürümesiyle ilgili çalışmaları yapar. Faaliyetlerin haberleşme, ulaşım, koordinasyon vb. işlerini yürütür. Kendi ve kendine bağlı birimlerin çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

          Basın ve halkla ilişkiler sekreteri: Derneğin basın, yayın, bilişim ve halkla ilişkilerini belirler. Bilgi, belge, haber, fotoğraf, görüntü toplanmasını, yayılmasını, arşivlenmesini, gazete, dergi ve bülten çıkarılmasını, basın bildirisi hazırlanmasını, web sayfası oluşturulmasını ve yayımlanmasını sağlar. Derneğin dökümantasyonunu oluşturur. Kendi ve kendine bağlı birimlerin çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

          Sosyal etkinlikler sekreteri: Üye dayanışmasını geliştirmek için gezi, eğlence, gece, yemek, piknik, ziyaret, sosyal yardım vb. işlerini yürütür. Kendi ve kendine bağlı birimlerin çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

         Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. Üç yıllık süre için seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Seçimi takip eden üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak başkan, başkan yardımcısı ve yazmanlık için görev dağılımı yapar.

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yedi gün içinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetimler dernek merkezinde yapılır. Denetim sırasında yönetim kurulları her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır.

En geç iki ayda bir başkanın hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır. İhtiyaç olduğunda daha sık toplantı yapabilir. Kararlarını salt çoğunlukla alır.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  20 TL, aylık olarak ta 5 TL aidat olmak üzere yıllık 60 TL peşin olarak alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, basılı, görsel yayım ve yayınlar, izci kampları, gezi ve konferans gibi sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.

         Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. Bu defterler ve evraklar beş yıl süre ile saklanır.

7-İzci kayıt defteri: İzci ünitelerinde kayıtlı ve aktif izcilik çalışmalarına katılan izcilerin kayıtlarının tutulduğu defterdir.

8-Sporcu kayıt defteri:  Spor branşların da çalışma yapan sporcuların kayıtlarının tutulduğu defterdir.

9-Gençlik kayıt defteri: Gençlik alanlarında çalışma yapan gençlerin kayıtlarının tutulduğu defterdir.

10-Ödül defteri: Sporcuların ve derneğin almış olduğu ödüllerin işlendiği defterdir.

İzci ve sporcu kayıt defterleri dernek demirbaşı olup süresiz olarak saklanır.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

         Beyanname Verilmesi

Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi dernek merkezinde gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri           

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Haziran ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

          Şube yönetim kurulu: Şube genel kurulu tarafından seçilir. Görev süreleri üç yıldır. Seçilen şube yönetim kurulu üyeleri seçimden sonraki üç gün içinde toplanarak başkan, sekreter, sayman ve üyelerini seçer.

Şube yönetim kurulları dernek yönetim kurulu görev tanımlarından şubeyle ilgili olan görevleri yerine getirir.

Şube yönetim kurulu derneğin amacı ve faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü çalışmayı yapar.

          Şube denetim kurulu: Şube genel kurulu tarafından seçilir. Görev süreleri üç yıldır. Şube denetim kurulu seçimlerinde dernek denetim kurulu seçimlerindeki esas ve usüllere uyulur. Seçilen şube denetim kurulu en geç iki ayda bir toplanarak denetim görevlerini yürütür. Şubelerdeki üyeler dernek genel kuruluna doğrudan katılırlar.  Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirir.

Temsilcilik Açma

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

         Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İzmir İzci ve Doğa Sporcuları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.